HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

สำรวจตามความสนใจ

ข้อจำกัดความรับผิดชอบ

ทั่วไป

ผู้ใดก็ตามที่เข้าถึงและ/หรือใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่ปรากฏบนเว็บไซต์นี้ (“ข้อมูล”) จะถือว่ากระทำการภายใต้ดุลยพินิจของตนเอง รวมถึงถือว่ารับผิดชอบความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นด้วยตนเอง แม้ว่าองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (เจเอ็นทีโอ) จะมุ่งมั่นพยายามสร้างความมั่นใจว่าข้อมูลมีความเที่ยงตรงและเป็นปัจจุบัน แต่เนื่องด้วยเหตุผลทางเทคนิคและ/หรือเหตุผลอื่นใดก็ตาม กรณีที่การสื่อสารข้อมูลมีความคลาดเคลื่อนและ/หรือผู้รับสารเข้าใจข้อมูลคลาดเคลื่อนอาจเกิดขึ้นได้ เพราะฉะนั้นผู้ใดที่มีความประสงค์จะนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ควรรับทราบในที่นี้ว่าก่อนจะเชื่อถือและปฏิบัติตามข้อมูลที่ได้รับ ต้องตรวจสอบยืนยันความถูกต้องของข้อมูลกับทางฝ่ายที่ทราบข้อมูลชัดเจนนอกเหนือไปจากเจเอ็นทีโอ

ไม่ว่าจะเป็นเจเอ็นทีโอหรือผู้ถือครองลิขสิทธิ์ของข้อมูลรายใดก็ตามต่างไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในทางใดทางหนึ่งทั้งสิ้น หากเกิดการสูญหายหรือความเข้าใจผิดทั้งทางตรงและทางอ้อม อันเป็นผลสืบเนื่องจากการนำข้อมูลดังกล่าวไปใช้ประโยชน์

ลิงก์

ไฮเปอร์ลิงก์อาจนำทางผู้เยี่ยมชมไปสู่เว็บไซต์อื่น เนื่องจากมีวัตถุประสงค์เพื่อให้แหล่งอ้างอิงข้อมูลเพิ่มเติมหรือเพื่อวัตถุประสงค์เชิงพาณิชย์ เจเอ็นทีโอไม่จำเป็นต้องรับผิดชอบในทางใดทางหนึ่ง หากการสูญหายหรือความเสียหายใด ๆ ก็ตามเกิดขึ้นกับผู้เยี่ยมชมหรือบุคคลที่สาม อันเป็นผลสืบเนื่องจากการใช้ประโยชน์จากเว็บไซต์ในไฮเปอร์ลิงก์

ลิขสิทธิ์

เว็บไซต์นี้ประกอบไปด้วยองค์ประกอบที่คิดริเริ่มขึ้นผ่านกระบวนการที่ใช้ความพยายามเชิงสร้างสรรค์และ/หรือสติปัญญา (องค์ประกอบ) องค์ประกอบดังกล่าวนี้ได้แก่ข้อความที่เขียน ชิ้นงานบทเพลง รูปภาพ ภาพถ่าย ภาพยนตร์ โปรแกรมคอมพิวเตอร์ ชิ้นงานบทความข่าว ฐานข้อมูล ฯลฯ รวมถึงสิ่งที่เกี่ยวข้องกับแต่ละหมวดหมู่ในลำดับทุติยภูมิ เราอาจพิจารณาให้ใช้การลงโทษทางกฎหมายในกรณีใด ๆ ก็ตามที่เกิดการละเมิดลิขสิทธิ์อันเนื่องมาจากการถ่ายโอน การทำซ้ำ การส่งผ่าน การแจกจ่าย การให้ยืม การแปล และ/หรือการเปลี่ยนแปลงแก้ไของค์ประกอบไม่ว่าจะส่วนใดหรือส่วนหนึ่ง โดยไม่ได้รับการอนุญาตอย่างเป็นลายลักษณ์อักษรจากทางเจเอ็นทีโอ รวมถึงจากฝ่ายใดก็ตามที่เป็นผู้ถือครองสิทธิ์ที่เกี่ยวข้อง เนื้อหาทั้งหมดบน www.japan.travel ได้รับสิทธิ์การใช้งานผ่านเจเอ็นทีโอ อีกทั้งยังห้ามไม่ให้ผลิตซ้ำ แจกจ่าย แสดง คัดลอก หรือจัดเก็บไม่ว่าจะเพื่อการใช้งานที่เป็นสาธารณะหรือเป็นการส่วนตัว โดยไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของลิขสิทธิ์

แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับลิงก์

องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น (JNTO) ยินดีต้อนรับผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์หน้าใหม่เสมอ เราเปิดรับการเชื่อมโยงจากหน้าเว็บอื่นเพื่อขยับขยายการรับรู้เกี่ยวกับแหล่งข้อมูลภายในเว็บไซต์ของเรา ผู้ใดก็ตามที่ประสงค์จะนำลิงก์สู่เว็บไซต์ JNTO ไปใส่ไว้บนเว็บไซต์ของตนควรอ่านข้อความดังต่อไปนี้:

ลิขสิทธิ์

โดยหลักการ เนื้อหาในหน้าทั้งหมดบนเว็บไซต์เจเอ็นทีโอเป็นลิขสิทธิ์ขององค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น

ห้ามนำข้อความหรือภาพใดก็ตามจากหน้าต่าง ๆ บนเว็บไซต์เจเอ็นทีโอไปใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต

เงื่อนไขสำหรับการนำลิงก์ไปใช้

URLระบุลิงก์ที่นำไปใส่ควรเป็น https://www.japan.travel URLนี้จะเปลี่ยนเส้นทางตามตำแหน่งที่ตั้งและการตั้งค่าเบราว์เซอร์ของผู้เยี่ยมชมตามลำดับโดยอัตโนมัติ

JNTOจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใด ๆ ที่เกิดขึ้นกับเว็บไซต์ที่เชื่อมโยงหรือเนื้อหาภายในเว็บไซต์ อันมีสาเหตุมาจากการนำลิงก์สู่เว็บไซต์JNTO

ในกรณีที่พบว่าเว็บไซต์ที่เชื่อมโยง มีเนื้อหาไม่เป็นไปตามเงื่อนไขของ JNTO หลังจากได้รับอนุญาตให้ใส่ลิงก์สู่เว็บไซต์ JNTOแล้ว ทาง JNTO จะขอให้ลบลิงก์ดังกล่าวออกทันทีตามกำหนดมาตรการรับมือป้องกันี

เจเอ็นทีโอห้ามไม่ให้มีการเชื่อมโยงจากเว็บไซต์ประเภทดังต่อไปนี้:

กระดานสนทนา

เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาซึ่งเป็นหรืออาจเป็นการทำลายหรืออันตรายต่อชื่อเสียงของเจเอ็นทีโอหรือองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาซึ่งละเมิดหรืออาจละเมิดลิขสิทธิ์หรือทรัพย์สินทางปัญญาของเจเอ็นทีโอหรือองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาซึ่งสร้างหรืออาจสร้างความเสียหายต่อสินทรัพย์ทางการเงิน ชื่อเสียง สิทธิส่วนบุคคล หรือความเป็นส่วนตัวของพนักงานประจำเจเอ็นทีโอหรือองค์กรต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

เว็บไซต์ที่มีเนื้อหาซึ่งเป็นผลร้ายต่อศีลธรรมอันดีของประชาชน

เว็บไซต์ที่เผยแพร่ข้อมูลที่เป็นเท็จหรือชวนให้เข้าใจผิด

เว็บไซต์ที่แสดงหน้าที่เชื่อมโยงไว้ในเฟรม ห้ามแสดงหน้าหลักของเจเอ็นทีโอไว้ภายในเฟรมเป็นอันขาด เว็บไซต์ที่ใช้เฟรมควรใส่ TARGET=”_blank” หรือ TARGET=”_top” ในโค้ดของลิงก์เจเอ็นทีโอ

อื่นๆ

ห้ามนำเนื้อหาจากเว็บไซต์เจเอ็นทีโอไปใช้ในสื่ออื่น ๆ ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงหนังสือพิมพ์ นิตยสาร และจดหมายข่าวอีเมลโดยไม่ได้รับอนุญาต

  • Home

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages