HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

องค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น สำนักงานกรุงเทพฯ


สำหรับผู้ใช้จากยุโรป เกาหลีใต้ จีนแผ่นดินใหญ่ ฮ่องกง ประเทศไทย สิงคโปร์ มาเลเซีย อินโดนีเซีย เวียดนาม ออสเตรเลีย สหรัฐอเมริกา แคนาดา และเม็กซิโก สามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากลิงค์ด้านล่าง

 

ภูมิภาค URL
กยุโรป https://www.japan.travel/en/privacy-policy-for-europe/
เกาหลีใต้ https://www.japan.travel/ko/kr/privacy-policy/
จีนแผ่นดินใหญ่ https://www.japan-travel.cn/privacy-policy/
ฮ่องกง https://www.japan.travel/hk/hk/privacy-policy/
ประเทศไทย https://www.japan.travel/th/th/privacy-policy/
สิงคโปร์ https://www.japan.travel/en/sg/privacy-policy/
มาเลเซีย https://www.japan.travel/en/my/privacy-policy/
อินโดนีเซีย https://www.japan.travel/id/id/privacy-policy/
เวียดนาม https://www.japan.travel/vi/vn/privacy-policy/
ออสเตรเลีย https://www.japan.travel/en/au/privacy-policy/
สหรัฐอเมริกา https://www.japan.travel/en/us/privacy-policy/
แคนาดา https://www.japan.travel/en/ca/privacy-policy/
เม็กซิโก https://www.japan.travel/es/mx/privacy-policy/


นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
เพื่อวัตถุประสงค์ทั่วไป


เวอร์ชั่น 1.0 ณ วันที่ 15 มีนาคม 2022

 

ประกาศว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล    

 

การคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ (ตามความหมายที่กำหนดไว้ด้านล่าง) มีความสำคัญอย่างยิ่งกับองค์การส่งเสริมการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น สำนักงานกรุงเทพฯ (ต่อไปนี้จะเรียกว่า "JNTO" "เรา" หรือ "ของเรา") เพื่อที่เราจะได้รับความไว้วางใจ ดังนั้น JNTO จะพยายามอย่างเต็มที่ในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลให้เป็นไปอย่างปลอดภัยโดยดำเนินนโยบายตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ ("นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล") JNTO ขอรับรองว่าผู้บริหารและพนักงานทุกคนของเราตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และจะปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้และกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล รวมถึงจะพยายามปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลอย่างเหมาะสม
นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อแจ้งและชี้แจงวิธีการที่ JNTO ในฐานะผู้ควบคุมข้อมูล จะเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผย (ซึ่งจะเรียกรวมกันว่า "การประมวลผล") ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ และจะนำไปใช้กับการติดต่อสื่อสารทุกช่องทางทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์ ไม่ว่าจะเป็นการติดต่อสื่อสารแบบเผชิญหน้า (Face-to-Face) ติดต่อผ่านทางโทรศัพท์ เว็บไซต์ อีเมล แอปพลิเคชัน หรือผ่านวิธีการอื่นใดที่ใช้ในการติดต่อสื่อสารกับคุณในฐานะผู้ใช้บริการ หรือผู้ใช้บริการรายใหม่ ผู้ติดต่อประสานงานหรือตัวแทนของบริษัทท่องเที่ยวหรือสื่อ ผู้เข้าเยี่ยมชมหรือผู้เข้าร่วมกิจกรรม นิทรรศการ สัมมนาหรือเว็บไซต์ของเรา ผู้สมัครรับจดหมายข่าว สิ่งพิมพ์และข้อมูลอื่นของเรา ผู้บริโภคที่เข้าร่วมแคมเปญหรือกิจกรรมของเรา ผู้จัดหาสินค้าและบริการ พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้รับจ้าง ผู้ขาย ผู้ติดต่อประสานงาน ตัวแทนหรือพนักงานของบุคคลดังกล่าว หรือบุคคลภายนอก (ต่อไปนี้จะแทนด้วยคำว่า "คุณ" หรือ "ของคุณ") อย่างไรก็ตาม JNTO อาจให้ลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันภายนอก หรือเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันของบุคคลภายนอกในระหว่างการติดต่อสื่อสาร ซึ่งในกรณีดังกล่าวนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้จะไม่ครอบคลุมเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชั่นเหล่านั้น
ขอแนะนำให้อ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน และขอเรียนว่าข้อมูลส่วนบุคคลของคุณจำเป็นต่อวัตถุประสงค์ที่ระบุไว้ในนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หากไม่มีข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ  JNTO อาจไม่สามารถดำเนินการที่กำหนดไว้แก่คุณได้ 
 

การปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 

JNTO
อาจทำการปรับปรุงนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้เป็นครั้งคราวเพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล กฎหมายที่เกี่ยวข้องอื่น และแนวปฏิบัติของเรา ทั้งนี้เพื่อความสะดวกของคุณ JNTO จะระบุเวอร์ชั่นและวันที่ของนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลไว้ที่ด้านบนของนโยบาย ขอให้คุณกลับมาอ่านนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลบ้างเพื่อจะได้รับทราบถึงการเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ และหากการเปลี่ยนแปลงใดจำเป็นต้องได้รับความยินยอม JNTO จะขอความยินยอมล่วงหน้าจากคุณ

 

ติดต่อเรา

หากคุณต้องการสอบถามเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ เรื่องเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคล หรือต้องการใช้สิทธิของเจ้าของข้อมูลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล โปรดติดต่อJNTOได้ตามรายละเอียดต่อไปนี้:
•    หมายเลขโทรศัพท์: +66 (0)2 261 3525, +66 (0)2 261 3526;
•    ที่อยู่อีเมล: info_bangkok@jnto.go.jp
•    ส่งหนังสือมาที่ JNTO ที่องค์การการท่องเที่ยวแห่งประเทศญี่ปุ่น สำนักงานกรุงเทพฯ 159 อาคารเสริมมิตร ชั้น 10 ถนนสุขุมวิท 21 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110

 

คำนิยาม

"ข้อมูลส่วนบุคคล" หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม

 

การได้รับข้อมูลส่วนบุคคล 

JNTO จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่คุณให้ไว้ (เช่น เมื่อคุณติดต่อเรา หรือเมื่อคุณกรอกแบบฟอร์มที่ปรากฏอยู่ในเว็บไซต์ของเรา) หรือบุคคลภายนอก ซึ่งเผยแพร่ในที่สาธารณะ หรือเก็บรวบรวมไว้ในขั้นตอนการให้บริการในลักษณะที่เหมาะสม 
โดยปกติ กิจกรรมของ JNTO ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นกิจกรรมสำหรับบุคคลที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ เช่น ผู้เยาว์หรือบุคคลที่ถือว่าไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ซึ่งหาก JNTO ทราบว่าได้ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลดังกล่าว JNTO จะปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องทันที และหากคุณเป็นผู้เยาว์และยินยอมให้ JNTO ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ คุณต้องแจ้งว่าผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบในฐานะผู้ปกครองของคุณยินยอมให้ดำเนินการดังกล่าว

 

JNTO จะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งรวมถึงและไม่จำกัดเพียงข้อมูลต่อไปนี้

 

1)    ข้อมูลประจำตัว

 ชื่อ นามสกุล

 • ลายมือชื่อ
 • เพศ
 • ข้อมูลในบัตรประจำตัวประชาชน (ยกเว้นข้อมูลที่มีความอ่อนไหว)
 • ข้อมูลหนังสือเดินทาง (ยกเว้นข้อมูลที่มีความอ่อนไหว)
 • ทะเบียนบ้าน (ยกเว้นข้อมูลที่มีความอ่อนไหว)
 • เอกสารที่สามารถระบุตัวบุคคลได้ประเภทอื่นที่รัฐออกให้ (ยกเว้นข้อมูลที่มีความอ่อนไหว)
 • ข้อมูลด้านการงาน
 • ตำแหน่งงาน
 • ข้อมูลบัญชีธนาคาร
 • ภาพถ่าย
 • วันเกิด
 • อายุ
 • ภาพเคลื่อนไหวของคุณ


2) ข้อมูลติดต่อ

 • หมายเลขโทรศัพท์
 • เบอร์มือถือ
 • หมายเลขแฟกซ์
 • ที่อยู่ทางไปรษณีย์
 • ที่อยู่อีเมล
 • ข้อมูลติดต่อในกรณีฉุกเฉิน
 • โปรไฟล์ในสื่อสังคมออนไลน์

 

3) ข้อมูลด้านธุรกรรม 

 • ข้อมูลสัญญา
 • บริการที่ให้บริการ
 • ประวัติการติดต่อ
 • ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการบริษัท และผู้ถือหุ้น 
 • ข้อคิดเห็น คำถาม การสอบถาม คำติชม การตอบแบบสำรวจ

 

4) ข้อมูลที่มีความอ่อนไหว

 • ศาสนา (รวมถึงข้อห้ามเรื่องอาหาร);
 • สัญชาติ
 • กรุ๊ปเลือด
 • ข้อมูลด้านสุขภาพ (รวมถึงการแพ้อาหารและการสูบบุหรี่)

 

5) คุกกี้และข้อมูลเว็บบีคอน

 • หมายเลขชุดอินเทอร์เน็ต (IP Address)
 • คุกกี้
 • เว็บบีคอน
 • Log Data
 • ข้อมูลเบราว์เซอร์และอุปกรณ์
 • เวลาที่ในการใช้อินเทอร์เน็ต (Surfing Time)
 • ข้อมูลการลงชื่อเข้าใช้ระบบ (Login Data)

 

JNTO ไม่ได้ประสงค์จะประมวลผลข้อมูลที่มีความอ่อนไหวของคุณ แต่อย่างไรก็ตามเนื่องจากข้อมูลที่มีความอ่อนไหวจะมีอยู่ในเอกสารประจำตัว เช่น บัตรประจำตัวประชาชน JNTO จึงอาจปกปิดหรือขอให้คุณปกปิดข้อมูลที่มีความอ่อนไหวที่มีอยู่ในเอกสารนั้นเพื่อที่ JNTO จะได้ไม่ประมวลผลข้อมูลที่มีความอ่อนไหวที่ไม่จำเป็น

หากคุณให้ข้อมูลส่วนบุคคลของบุคคลอื่นแก่เรา คุณต้องรับรองและรับประกันว่าคุณมีอำนาจในการดำเนินการดังกล่าวตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ และบุคคลผู้นั้นได้รับแจ้งเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้แล้ว

 

การประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคล


JNTO จะประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามฐานต่อไปนี้

 • ฐานความยินยอม
 • ฐานสัญญา เพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่ที่มีต่อคุณตามใต้สัญญา
 • ฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งจะคำนึงถึงผลประโยชน์ของคุณ ผลประโยชน์ของ JNTO และผลประโยชน์ของบุคคลภายนอกที่เกี่ยวข้อง
 • ฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย
 • ฐานประโยชน์สำคัญต่อชีวิต เพื่อป้องกันหรือระงับอันตรายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพของบุคคล
 • ฐานการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย และการยกข้อต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

 

เมื่อ JNTO ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณโดยที่คุณให้ความยินยอม คุณสามารถเพิกถอนความยินยอมได้ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง
วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล (จะเรียกรวมกันว่า "วัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล") จะรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการดำเนินการต่อไปนี้

 

1) ข้อผูกพันทางสัญญา

JNTO จะประมวลผลข้อมูลประจำตัว ข้อมูลติดต่อ และข้อมูลด้านธุรกรรมของคุณตามฐานสัญญาและฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมเพื่อดำเนินการต่อไปนี้

 • ตัดสินใจว่าจะทำสัญญากับคุณหรือไม่ 
 • สั่งซื้อสินค้าหรือบริการ 
 • ติดต่อคุณและบริษัทของคุณเกี่ยวกับสัญญา 
 • ปฏิบัติตามภาระหน้าที่ตามสัญญา
 • จัดทริปเดินทางของสื่อหรือบริษัทท่องเที่ยว และการเตรียมการที่จำเป็นอื่นเกี่ยวกับการเดินทางและที่พัก
 • จัดทำรายละเอียดการติดต่อด้านการปฏิบัติงาน
 • จัดสัมมนาทั้งในรูปแบบออฟไลน์และออนไลน์ หรือจัดโปรแกรมการเรียนแบบออนไลน์
 • ดำเนินงาน จัดงาน หรือนำเสนอในงานแสดงสินค้า งานด้านการท่องเที่ยว การแข่งขันหรืองานต่าง ๆ
 • ดำเนินการ จัดงาน หรือนำเสนอในการประชุมพูดคุยทางธุรกิจและ Networking Events
 • จัดการและประเมินความสัมพันธ์ของเรากับคู่ค้าทางธุรกิจ
 • ให้บริการ
 • วิเคราะห์และจัดเตรียมข้อมูลสำหรับใบสั่งซื้อ 
 • จัดการด้านการส่งมอบและการส่งสินค้า 
 • จัดการด้านการชำระเงิน 
 • อำนวยความสะดวกในการทำธุรกรรม 
 • ดำเนินการเกี่ยวกับข้อผูกพันทางสัญญาอื่น ๆ

 

นอกจากนี้ JNTO ยังจะประมวลผลข้อมูลที่มีความอ่อนไหวของคุณ (ในเรื่องศาสนา (รวมถึงข้อห้ามเกี่ยวกับอาหาร) สัญชาติ กรุ๊ปเลือด และข้อมูลด้านสุขภาพ (รวมถึงการแพ้อาหารและการสูบบุหรี่)) ตามที่ระบุในเอกสารประจำตัวที่รัฐออกให้เพื่อวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบหรือสังเกตการณ์การจัดทัวร์ ซึ่งคุณจะต้องยินยอมให้ดำเนินการดังกล่าว

 

2) ข้อมูลการบริการและกิจกรรมประชาสัมพันธ์

JNTO จะประมวลผลข้อมูลประจำตัว ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลด้านธุรกรรม คุกกี้ และข้อมูลเว็บบีคอนตามฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอม เพื่อดำเนินการต่อไปนี้

 • ให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจและบริการของเรา 
 • ปรับปรุงเพจในเครือข่ายสังคมออนไลน์และปรับปรุงการปรากฏในออนไลน์ของเรา
 • ลงรูปที่อาจมีรูปของคุณปรากฏอยู่เพื่อประชาสัมพันธ์งานและกิจกรรมของ JNTO
 • ให้ข้อมูลเพื่อเพิ่มยอดขาย (Upselling) โฆษณา หรือรายการส่งเสริมการขาย

 

3) การดำเนินกิจกรรมทางการตลาด 

JNTO จะประมวลผลข้อมูลประจำตัว ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลด้านธุรกรรม คุกกี้ และข้อมูลเว็บบีคอนตามฐานความยินยอม เพื่อที่จะดำเนินการต่อไปนี้

 • จัดส่งจดหมายข่าว นิตยสารทางไปรษณีย์หรือแผ่นพับโฆษณา
 • ให้ข้อมูลและรางวัลที่เกี่ยวข้องกับแคมเปญ งาน และกิจกรรมทั้งในรูปแบบออนไลน์และออฟไลน์

 

4) ตอบคำถามและให้ข้อมูลอื่น 

JNTO จะประมวลผลข้อมูลประจำตัว ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลด้านธุรกรรม คุกกี้ และข้อมูลเว็บบีคอนตามฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอม เพื่อดำเนินการต่อไปนี้

 • วิเคราะห์และตอบคำถาม ความเห็น ข้อซักถาม หรือคำติชมของคุณ 
 • จัดกิจกรรมหรือให้ข้อมูลที่คุณขอมา
 • ให้ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวกับข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลนี้ หรือเอกสารอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

5) การประกอบธุรกิจและการบริหารจัดการทั่วไปของ JNTO 

JNTO จะประมวลผลข้อมูลประจำตัว ข้อมูลติดต่อ ข้อมูลด้านธุรกรรม คุกกี้ และข้อมูลเว็บบีคอนตามฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายซึ่งไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอม เพื่อดำเนินการต่อไปนี้

 • จัดการและปรับปรุงการประกอบธุรกิจของเรา
 • ทำการตรวจสอบ
 • จัดการเรื่องการกำกับดูแลการปฏิบัติงานภายในองค์กร การบริหารจัดการธุรกิจและรายงานไปยังสำนักงานใหญ่ 
 • ดำเนินการตามข้อกำหนดและเงื่อนไข นโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 
 • ทำการวิจัยและสำรวจตลาด และทำการวิเคราะห์การวิจัยและการสำรวจตลาด
 • ทำบันทึก และจัดการระบบไอที (เทคโนโลยีสารสนเทศ)
 • พัฒนาบริการของเรา 
 • วิเคราะห์ประสิทธิภาพของการส่งเสริมการขายและการโฆษณา
 • ปรับกลยุทธ์เพื่อมุ่งตอบสนองความต้องการของลูกค้า
 • วิเคราะห์ช่องทางการติดต่อสื่อสารทั้งแบบออนไลน์และออฟไลน์
 • เพิ่มความปลอดภัยทางออนไลน์

 

6.    การยืนยันตัวตน

เพื่อที่จะตรวจสอบและยืนยันตัวตนของคุณในฐานะเจ้าของข้อมูล ผู้บริโภค ผู้เยี่ยมชม หรือบุคคลติดต่อประสานงานของพันธมิตรทางธุรกิจหรือผู้จัดหาสินค้าหรือบริการ JNTO จะประมวลผลข้อมูลประจำตัวและข้อมูลด้านธุรกรรมของคุณตามฐานประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมาย 
โดยคุณอาจให้เอกสารที่เป็นบัตรประจำตัวประชาชน หนังสือเดินทาง ทะเบียนบ้าน ใบขับขี่ หรือเอกสารระบุตัวตนประเภทอื่นที่รัฐออกให้ และเราจะประมวลผลเฉพาะชื่อ นามสกุล หมายเลขประจำตัวประชาชน และรูปถ่ายของคุณเพื่อตรวจสอบความถูกต้องและยืนยันตัวตนของคุณ

 

7.    การปฏิบัติตามกฎหมาย

JNTO จะประมวลผลข้อมูลประจำตัว ข้อมูลติดต่อ และข้อมูลด้านธุรกรรมของคุณตามฐานการปฏิบัติตามกฎหมาย และที่เกี่ยวกับการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย และการยกข้อต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายซึ่งไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอมเพื่อปฏิบัติตามภาระหน้าที่และสิทธิทางกฎหมายของ JNTO ตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึง ก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย ใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย และยกข้อต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 

8.    การดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัย

JNTO จะประมวลผลข้อมูลประจำตัวของคุณ (โดยเฉพาะภาพเคลื่อนไหวของคุณที่กล้องวงจรปิดจับภาพไว้) ตามฐานประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมาย ซึ่งไม่จำเป็นต้องได้รับความยินยอม เพื่อดูแลรักษาระบบความมั่นคงปลอดภัยของ JNTO

 

การเก็บรักษาข้อมูล


JNTO จะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณตามระยะเวลาที่จำเป็นโดยสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูล หากมีการดำเนินคดีในศาลหรือการดำเนินการทางวินัย ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกจัดเก็บไว้จนกว่าการดำเนินการนั้นจะสิ้นสุดลง ซึ่งจะรวมถึงในระหว่างที่อาจมีการอุทธรณ์ และจากนั้นข้อมูลจะถูกลบทิ้งหรือเก็บไว้เป็นการถาวรตามที่กฎหมายอนุญาต

 

ในระหว่างระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูล JNTO จะใช้ทั้งมาตรการเชิงเทคนิค และมาตรการความปลอดภัยเชิงบริหารจัดการเพื่อป้องกันไม่ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณสูญหาย ถูกใช้และถูกเข้าถึงโดยไม่ได้รับอนุญาต ถูกทำให้เสียหาย ถูกทำลาย ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลง หรือถูกเปิดเผย  ทั้งนี้ มาตรการป้องกันความปลอดภัยทางกายภาพจะรวมถึงการมีตู้ล็อคเกอร์ที่มีการใส่กุญแจ และการควบคุมการเข้าถึงอย่างจำกัด ส่วนมาตรการรักษาความปลอดภัยทางอิเล็กทรอนิกส์นั้นจะรวมถึงระบบควบคุมการเข้าถึงอย่างจำกัดและการรักษาความมั่งคงปลอดภัยของซอฟต์แวร์

 

การเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

 

เพื่อวัตถุประสงค์ของการประมวลผล JNTO อาจเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณต่อสำนักงานใหญ่ที่ประเทศญี่ปุ่น สำนักงาน JNTO ในต่างประเทศ องค์กรในเครือ พันธมิตรทางธุรกิจ ผู้ให้บริการ (เช่น ผู้ให้บริการจัดการโครงการ ผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ผู้ให้บริการด้านการตลาด ผู้ให้บริการด้านการสื่อสาร ผู้ให้บริการสัมมนาออนไลน์ ผู้ให้บริการด้านการท่องเที่ยวเพื่อการจัดประชุม การจัดการท่องเที่ยวเพื่อเป็นรางวัล การประชุมนานาชาติ และการจัดงานแสดงสินค้าหรือบริการ (MICE) ผู้จัดงานสัมมนา ผู้ให้บริการด้านโฆษณา ผู้ให้บริการด้านการศึกษา) ผู้ขาย/ผู้ให้บริการ (เช่น บริษัทซอฟต์แวร์ บริษัทท่องเที่ยว บริษัทสายการบิน บริษัทประกันภัยการเดินทาง และตัวแทนของบริษัทที่กล่าวมา) ผู้รับจ้างช่วง หน่วยงานของรัฐ ที่ปรึกษาภายนอก หรือบุคคลภายนอกอื่น ๆ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐหรือเอกชน ซึ่งทำหน้าที่เป็นผู้ควบคุมข้อมูลหรือผู้ประมวลผลข้อมูล อนึ่ง JNTO จะกำกับดูแลให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีมาตรฐานการรักษาความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

JNTO ขอสงวนสิทธิในการเปิดเผยหรือถ่ายโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่เก็บรักษาไว้หาก JNTO ขายหรือโอนธุรกิจหรือทรัพย์สินบางส่วนหรือทั้งหมดไป หรืออยู่ในขั้นตอนการเจรจาเกี่ยวกับเรื่องดังกล่าว ซึ่งรวมถึงการรวมองค์กรหรือการปรับโครงสร้างองค์กร

 

ในการดำเนินการตามวัตถุประสงค์ของการประมวลผลข้อมูล JNTO อาจทำการเปิดเผย ให้และโอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไปยังพื้นที่นอกประเทศไทยเป็นครั้งคราว ซึ่งพื้นที่ดังกล่าวอาจมีมาตรฐานการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลด้อยกว่ามาตรการภายใต้กฎหมายไทย เช่น ญี่ปุ่น และประเทศที่สำนักงานต่างประเทศของ JNTO ตั้งอยู่ ซึ่งในกรณีดังกล่าว JNTO จะขอความยินยอมอย่างชัดแจ้งจากคุณ และจะกำกับดูแลให้ผู้ที่ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณมีมาตรฐานการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลที่เพียงพอตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

สิทธิของคุณ

คุณในฐานะเจ้าของข้อมูลจะมีสิทธิดังต่อไปนี้ในข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

 • สิทธิในการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลที่ไม่สมบูรณ์ ไม่ถูกต้อง ทำให้เข้าใจผิด หรือล้าสมัย
 • สิทธิในการเพิกถอนความยินยอมได้ทุกเมื่อ หากคุณยินยอมให้ JNTO ประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ อนึ่ง การเพิกถอนความยินยอมจะไม่มีผลย้อนหลังต่อความชอบด้วยกฎหมายของการประมวลผลที่มีขึ้นก่อนหน้านั้น
 • สิทธิในการขอเข้าถึงและทำสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ นอกจากนี้คุณยังสามารถร้องขอให้ JNTO เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณและแหล่งที่มาของข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวได้หาก JNTO ได้รับข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวโดยไม่ได้รับความยินยอมจากคุณ ซึ่ง JNTO จะให้สิทธิคุณในการเข้าถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่มีอยู่ในเอกสารที่ร้องขอมาเท่านั้นแต่ไม่ใช่เอกสารทั้งหมด
 • สิทธิในการขอให้โอนย้ายข้อมูลบุคคล เพื่อขอรับข้อมูลส่วนบุคคลของคุณที่จัดส่งให้ JNTO ในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ที่มีการจัดเรียงแล้ว นอกจากนี้คุณยังมีสิทธิที่จะขอให้โอนข้อมูลส่วนบุคคลของคุณซึ่งได้รับตามฐานความยินยอมหรือฐานสัญญาไปยังบุคคลภายนอกได้ด้วย
 • สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางกรณี ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการตลาดทางตรง
 • สิทธิในการลบ ทำลาย หรือปิดบังข้อมูลส่วนบุคคลในบางกรณี ซึ่งรวมถึงเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่จำเป็นสำหรับวัตถุประสงค์ในการประมวลผลข้อมูลอีกต่อไป หรือเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้รับการประมวลผลโดยมิชอบด้วยกฎหมาย
 • สิทธิในการห้ามใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณในบางกรณี ซึ่งรวมถึงเมื่อ JNTO กำลังพิจารณาคำขอของคุณที่คัดค้านการประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ เมื่อคุณร้องขอให้ JNTO เก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของคุณแทนที่จะทำลายหรือลบข้อมูล หรือเมื่อข้อมูลส่วนบุคคลของคุณไม่จำเป็นอีกต่อไปแต่ JNTO ไม่สามารถลบได้ เนื่องจากคุณได้ร้องขอให้ JNTO เก็บรักษาข้อมูลดังกล่าวไว้เพื่อก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตาม การใช้สิทธิตามกฎหมาย หรือการยกข้อต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย
 • สิทธิในการร้องเรียนในกรณีที่ JNTO ละเมิดหรือไม่ปฏิบัติตามกฎหมายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล 

 

JNTO จะดำเนินการกับคำขอใช้สิทธิข้างต้นภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำขอ อย่างไรก็ตามเราอาจต้องใช้เวลานานขึ้นหากคำขอของคุณมีความซับซ้อนเป็นพิเศษ ซึ่งในกรณีดังกล่าว JNTO จะแจ้งให้คุณทราบถึงความล่าช้าภายใน 15 วันนับจากวันที่ได้รับคำขอ ทั้งนี้ JNTO จะไม่คิดค่าธรรมเนียมสำหรับสิทธิข้างต้นแต่อย่างใด เว้นแต่คำขอของคุณไม่มีเหตุผลอันสมควร เป็นคำขอที่ซ้ำซ้อน หรือมากเกินความจำเป็น

 

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages