Sekkoji Temple 石光寺

Sekko-ji Temple
Sekko-ji Temple

Near Sekkoji Temple

Sekko-ji Temple History
Sekkoji Temple Katsuragi-shi, Nara-ken
Taima-dera Temple History
Taimadera Temple Katsuragi-shi, Nara-ken
mt. katsuragi Nature
Mt. Katsuragi Gose-shi, Nara-ken
Rhododendron of Mount Katsuragi Festivals & Events
Mt. Katsuragi Azalea Gose-shi, Nara-ken
History
Katsuragi Hitokotonushi-Jinja Shrine Gose-shi, Nara-ken
Mt. Shigi-san Area History
Mt. Shigi Ikoma-gun, Nara-ken