HOME Back

Use the

Planning a Trip to Japan?

Share your travel photos with us by hashtagging your images with #visitjapanjp

ประสบการณ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในประเทศญี่ปุ่น

สัมผัสอย่างลึกซึ้งมากยึ่งขึ้น

 

นักท่องเที่ยวที่เดินทางมายังประเทศญี่ปุ่นสามารถคาดหวังถึงธรรมชาติที่สวยงามได้ทุกช่วงเวลา ประเทศญี่ปุ่นมีพื้นที่เป็นเกาะ รวมถึงมีพื้นที่ป่าไม้และภูเขา มีปริมาณน้ำฝนที่อุดมสมบูรณ์และทรัพยากรทางทะเลที่สามารถหล่อเลี้ยงวัฒนธรรมที่หลากหลายของชาวญี่ปุ่นซึ่งแปรเปลี่ยนตามฤดูกาลและสภาพแวดล้อมของพื้นที่


ผจญภัยกลางแจ้งเพื่อสัมผัสระบบนิเวศทางธรรมชาติของท้องถิ่น การพักผ่อน ณ ที่พักที่เป็นมิตรต่อระบบนิเวศซึ่งมีหลากหลายรูปแบบ ลิ้มลองรสชาติอาหารท้องถิ่น และแช่น้ำพุร้อนโบราณที่เป็นตัวอย่างของความเคารพและยอมรับในคุณค่าของธรรมชาติ เยี่ยมชมต้นแบบพื้นที่ทางประวัติศาสตร์ที่มีชีวิตในชุมชนดั้งเดิม รวมถึงชื่นชมศิลปะการแสดงและเทศกาลทางวัฒนธรรมซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการหล่อหลอมวัฒนธรรมญี่ปุ่น และสัมผัสถึงความรุ่มรวยทางประวัติศาสตร์และปราณีตศิลป์ของญี่ปุ่นอย่างลึกซึ้ง

 

การท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นอย่างยั่งยืนจะทำให้นักท่องเทียวรู้สึกเป็นหนึ่งเดียวกันกับประเทศญี่ปุ่นและสามารถสัมผัสถึงความโดดเด่นเฉพาะตัวของท้องถิ่นอย่างลึกซึ้งผ่านความสัมพันธ์อันแนบแน่นกับธรรมชาติ เราหวังว่าประสบการณ์ตรงต่างๆที่ได้รับจากสิ่งแวดล้อม วัฒนธรรม และชุมชนจะเป็นแรงบันดาลใจให้กับการท่องเที่ยววิถีใหม่ ซึ่งญี่ปุ่นพร้อมแล้วสำหรับการเป็นหนึ่งในทางเลือกที่ไม่เหมือนใครสำหรับการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

ค้นหาประสบการณ์การท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนในประเทศญี่ปุ่นให้มากยิ่งขึ้น

คำสำคัญที่เกี่ยวข้อง

  • Home
  • อย่างยั่งยืน

Please Choose Your Language

Browse the JNTO site in one of multiple languages