Mausoleum of Emperor Sujin 崇神天皇陵(行燈山古墳)

Sujin-tenno-ryo Emperor Sujin’s Tomb Sujin-tenno-ryo Emperor Sujin’s Tomb
Sujin-tenno-ryo Emperor Sujin’s Tomb Sujin-tenno-ryo Emperor Sujin’s Tomb

In der Nähe Mausoleum of Emperor Sujin

Sujin-tenno-ryo Emperor Sujin’s Tomb Geschichte
Mausoleum Of Emperor Sujin Tenri-shi, Nara-ken
Nara Natur
Mt. Miwa Sakurai-shi, Nara-ken
O-miwa Shrine Geschichte
Omiwa-Jinja-Schrein Sakurai-shi, Nara-ken
Isonokami Jingu Shrine Geschichte
Isonokami-Jingu Shrine Tenri-shi, Nara-ken
abe-monju-in temple Geschichte
Abe-Monju-In-Tempel Sakurai-shi, Nara-ken
hase-dera temple Geschichte
Hasedera-Tempel (Nara) Sakurai-shi, Nara-ken
  • HOME
  • Mausoleum of Emperor Sujin